ALLMÄNT VILLKOR FÖR VÅR WEBBYRÅ I JÄRFÄLLA

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållanden mellan Onekmedia och kund avseende de av Onekmedia tillhandahållna produkter och tjänster. Onekmedia tillhandahåller allmänna villkor samt generell information om tjänsterna via sin hemsida www.onekmedia.se/allmanna-villkor.

Avtalet påbörjas när kunden godkänt designen/utkastet vilket kan göras via ett skriftligt avtal eller ett godkännande via mail.  Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

AVGIFTER
Avgifter utgår enligt Onekmedia vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inget annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges exklusive moms. Faktureringsavgift 25 kr ex moms per faktura
För hemsidan gäller det full förskottsbetalning innan arbetet påbörjas. För videoproduktion gäller det halva förskottsbetalning för att reservera inspelningen, därefter ska inbetalning inkommit två veckor innnan videoproduktionen.   Betalningsvillkor är 10 dagar netto och sker via Bankgiro eller banköverföring.

Onekmedia har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras enligt normal och aktuell förseningsränta.

Om betalning uteblir trots minst 2 påminnelser avslutas Tjänsterna och Produkterna och läggs i karantän (det gäller hemsidor). Efter 2 veckor tas all information bort utan vidare meddelande och upplupna kostnader faktureras via inkasso eller kronofogden.

Anses en faktura vara felaktig ska Kund snarast meddela om detta, dock senast inom 5 dagar. Onekmedia tillämpar sedvanlig praxis om och när en Kund har invänt mot en faktura. Med detta menas att Kund ska ha anfört en saklig grund mot fakturan samt direkt betala det belopp som Kund inte invänder mot.

Ändring av avgifter meddelas via vår hemsida eller per e-post och träder i kraft i samband med ny avtalsperiod.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Kund kan vid önskemål ta hjälp av Onekmedia för bild- och text uppdateringar, vidareutveckling och support som inte ingår i Onekmedia-serviceavtalet. Debitering för detta är 500:- per påbörjad arbetstimme exklusive moms. Minimidebitering är 1 timme.

DOMÄNREGISTRERING OCH WEBBHOTELL
Onekmedia verkställer eventuell domän ansökan grundad på information tillhandahållen av kunden. Onekmedia kan inte garantera att önskat domännamn är ledigt. Vid genomförd domänregistrering står kunden som innehavare av domäner och webbhotell och är ansvarig för domänen. Kunden står på registreringen av domänen betalar in årsavgiften till domän leverantören och fakturerar i sin tur vidare till kund.

ONEKMEDIAS ANSVAR
Observera att internet aldrig är ett totalt säkert medium för lagring av information och Onekmedia frånsäger sig ansvar för att information kommer obehörig till del på vilket sätt det må vara.
Onekmedia är således inte ansvarigt för informationen, ej heller för direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av Kundens agerande. Onekmedia ansvarar heller inte för Kunds eventuella ersättningsskyldigheten mot tredje part. Onekmedia ansvarar inte för dataförlust eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång, obehörig påverkan eller annan skada av informationen som lagrats på Onekmedia servrar.

Onekmedia garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida eller motsvarande system och ej heller förlust av data även om skadan orsakats av Onekmedia direkt eller av felande/trasiga system. Kund kan inte kräva ersättning för skada som kan ha uppkommit.

KUNDENS ANSVAR
Om kunden godkänt en design/utkast och produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek/bild eller dylikt. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista eller offert. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt gällande prislista eller offert.

Kunden ansvarar för all information publiceras på sin hemsida och det är kunden som skall lägga in information på hemsidan om inget annat är avtalat.
Kunden ansvarar för att Onekmedia har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation.
Kunden ansvarar för säker hantering av sitte användarnamn och lösenord.
Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt

TIDPUNKT FÖR LEVERANS AV PRODUKT ELLER TJÄNST
Sker enligt överenskommelse. Onekmedia tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör

MÖTEN OCH UTBILDNINGAR
En enklare utbildning ingår vid leverans av hemsidan men en mer utförlig går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten, mail eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus resekostnad.

UPPDATERING AV MJUKVARAN
Hemsidan byggs i Joomla som ständigt är under utveckling och det kommer nya versioner med jämna mellanrum. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av Joomla. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av Joomla. Samma sak gäller insticksprogram (plugins) som används på hemsidan.

Har ni inte serviceavtal och vill att vi ska åtgärda problemet debiteras ni enligt gällande prislista eller återställer vi hemsidan med den senaste fungerade backupen om hemsidan hostas hos Onekmedia. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av Joomla och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

REFERENS
Onekmedia äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på Onekmedia.se

LÄNK
Onekmedia äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till Onekmedia. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.

 FORCE MAJEURE
Onekmedia är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Onekmedia :s kontroll såsom olyckshändelse, sjukdom, död, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, arbetskonflikt och hacking attacker.

 

Pin It